Mundana astrologija

To je grana astrologije koja se bavi analizom i praćenjem trendova razvoja i dezintegracije država, carstava, nacija i gradova. Uz mundanu astrologiju usko je vezana astrološka analiza natalnih karata kraljeva, vladara, vladarskih dinastija, a u novije vreme predsednika i premijera država.

Horoskopi osnivanja gradova i država daju ključ zbivanja u dotičnom gradu ili državi u nekom velikom vremenskom rasponu. Za finu analizu koristi se horoskop vladara, jer on pokazuje tačno stanje nacije, zemlje, i njeno blagostanje ili propast za vreme vladavine dotičnog vladara.

Tako da je za kvalitet života naroda veoma važno kakva je natalna karta izabranog ili neizabranog predstavnika tog istog naroda !

Mundana astrologija daje ključeve rata ili mira između država i sagledava međusobne odnose država. Ona je, ne bez razloga, nazvana “kraljevska oblast astrologije”.

Horoskopi država i gradova su jači i bitniji od horoskopa pojedinaca. Tako da je naglašeno važno u kojoj državi živite, jer će zavisno od slaganja ustrojstva države u kojoj živite i vašeg životnog horoskopa dobrim delom zavisiti i vaša sreća ili nesreća u životu!

Vaša natalna karta vam može pomoći da nađete najbolje lokacije za vas na zemlji, koje će popraviti vaše zdravlje, optimizam, poslovnu ili novčanu situaciju.

Još jedna dodatna modernija tehnika koja se u tom smislu koristi je tehnika astrološke relokacije, o kojoj možete više pročitati  ovde.

U mundanu astrologiju spada i predviđanje zemljotresa i velikih katastrofa.